Analytical Sciences


Abstract − Analytical Sciences, 15(4), 397 (1999).

Enantioselective Binding of (+-)-2-Bromoisovalerylurea to Serum Albumins
Yoshihiro ABE*, Fusae KOTAKI*, Shikie FUKUI*, Manami KAWAGUCHI*, Fumi FURUDATE*, Tomoko SHOJI*, Setsuro SUGATA*, Hideyuki NISHIZAWA*, Kazunori IWATA** and Hiroshi SUZUKI**
*Kyoritsu College of Pharmacy, Shibakoen, Minato, Tokyo 105-8512, Japan
**Showa Denko Co. Ltd., 1-13-9, Shiba-Daimon, Minato, Tokyo 105-8518, Japan